Skip to main content

banner een tijd van hoogmoed

Verwerking bij Bijbelstudie over Een tijd van hoogmoed

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

 

Begin met de Bijbellezing: Lucas 17,22-30

Zingen: Psalm 18:9,15

(vers 9: Omringd door hoogmoed)

Alleen Gods weg kan tot het doel geleiden,
zijn woord is waar en zuiver t'allen tijde.
Hij is een schild, een schuilplaats in de strijd,
voor al wie bij Hem zoekt naar veiligheid.
Want wie is God dan deze onze HERE?
Wie is de rots die alles kan trotseren?
Alleen die God die mij met kracht omgordt,
bij wie mijn levenspad een heilsweg wordt.

 

(vers 15: De overwinnende zoon van David)

Ik loof U, HEER, ik loof uw zegeningen,
onder de volken zal ik psalmen zingen.
De HEER heeft mij gered uit elk gevaar.
Hoe groot, hoe onuitspreeklijk wonderbaar!
Hij die zijn koning met zijn glorie kroonde,
zijn grote trouw aan zijn gezalfde toonde,
zal door de tijden met ons verder gaan,
met David en zijn huis nu en voortaan.

Punten voor de bespreking

1. Terugblik

Probeer samen de stof van de Bijbelstudie kort door te nemen aan de hand van onderstaande twee schema's.

1.1. Lees samen 2 Tessalonicenzen 2,1-5 en bespreek dan het eerste schema (`Onthoud wat gezegd is!'). Het gaat hierbij vooral om de inhoud van wat aan de Tessalonicenzen was verkondigd vanuit het woord van de Heiland met als achtergrond de profetie van het Oude Testament.

 1.2 Lees samen 2 Tessalonicenzen 2,6-7.9-12 en bespreek dan het tweede schema (`Kijk om je heen!'). Het gaat hierbij vooral om wat de Tessalonicenzen zelf konden waarnemen en weten.

 

2. De triomfboog van Titus

Bekijk nog eens de twee afbeeldingen boven de Bijbelstudie.

- Waarom is de triomfboog van Titus een herinnering aan de verwoesting van de tempel in het jaar 70?

- Raakt dit beeld je ook? Als dat niet zo is, komt dat dan omdat je geen gevoel van verbondheid had met de tempel en de heilige voorwerpen van Gods huis? Hoe zou het komen dat christenen vaak wat onaangedaan zijn wanneer het hierover gaat? Vind je dat terecht? Waarom wel of waarom niet?

 

3. De hoogmoedige mens

De bijbel zegt dat de tempel wordt opgevolgd door de tijden van de heidenen. Het is de tijd van de hoogmoedige mens. Herken je dat ook in je eigen tijd en omgeving? Hoe?

 

4. De komst van de werkelijke Machthebber

Lees eerst samen 2 Tessalonicenzen 2,8. Zie je ook uit naar deze Triomf van onze Heiland? Bespreek samen of je ook net als de vrouw van Lot te gehecht kunt zijn aan de cultuur van het bloeiende, maar hoogmoedige Sodom.

 

Slotlied, slotgebed aan het einde van deze Bijbelstudies over Jezus' namen

`Ik bouw op U en ga in Uwe Naam' (Gereformeerd Kerkboek 2006 lied 163)

1.
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Sterk in uw kracht, gerust in uw bescherming,
ik bouw op U en ga in uwe naam.
 
2.
Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in uwe naam.
 
3.
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.