Skip to main content

banner Een tijd van ontkenning

Verwerking bij Bijbelstudie over Een tijd van ontkenning

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

 

Begin met het lezen van twee bijbelgedeelten: Marcus 13,5-6; 1 Johannes 2,18-27

Twee dingen botsen hier op elkaar: de grootheid van Christus en de miskenning daarvan in deze tijd. David worstelde al met die vijandschap tegen Gods gezalfde. Met David kun je erover zingen: Psalm 89:7,18

(De zegen van Gods Gezalfde)

Hoe zalig is het volk dat U de lofzang zingt,

dat uitbreekt in gejuich als de bazuin weerklinkt.

Uw lichtend aangezicht zal altijd hen geleiden.

Zij zullen in uw naam zich dag aan dag verblijden,

zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor uw ogen,

want uw rechtvaardigheid zal hen voorgoed verhogen.

 

(De miskenning van Gods gezalfde)

Uw vijanden, o HEER, uw vijanden rondom,

hoe honen zij uw knecht, o God van David, kom

Het spoor is uitgewist van uw gezalfde koning.

Herstel in heerlijkheid het land van melk en honing.

Laat Davids zoon de spot der heidenen beschamen.

Geloofd zij God de HEER voor eeuwig. Amen, amen.

 

Punten voor de bespreking

1.     Korte terugblik.

In onderstaande tabel zie je in de middelste kolom een typering van de eerste twee brieven van de apostel Johannes. Wanneer je deze brieven hebt gelezen, kun je er een samenvatting van geven aan de hand van deze typering. Vat met elkaar de hoofdzaak samen van Johannes’brieven.

                                                                               WINNENDE NAMEN
In een tijd van verdrukking In een tijd van ontkenning In een tijd van hoogmoed
Voorbereidend voor: Verslonden door: Eindigend met:

De dag van

Jezus, De zoon van de mens

De werkelijkheid van

Christus, de Zoon van God

De overwinning door

Davids zoon, de Heer der heren

2.     De antichrist

In de Bijbelstudie komt ook ter sprake wat Johannes schrijft over de antichrist en wat de mensen daarover later beweerd hebben. Bespreek met elkaar de volgende meningen: welke is juist en welke onjuist en waarom?

-        De antichrist is een onchristelijke verschijning die de plaats van Christus in wil nemen.

-        De antichrist is de onzichtbare geest van de satan: hij bezielt de dwaalleraars.

-        De antichrist zal zich in de tempel van God zetten (2 Tessalonicenzen 2).

-        De antichrist is de paus.

-        De antichrist moet nog komen en is een figuur uit de eindtijd.

Vind je dat in de prediking door de jaren heen ook gewaarschuwd moet worden voor de geest van de antichrist?

De vijfde bede vraagt om verlossing van de boze. In antwoord 127 van de Heidelbergse Catechismus staat het volgende:

,,Wij zijn van onszelf zo zwak, dat wij zelfs geen ogenblik kunnen standhouden en bovendien houden onze doodsvijanden – de duivel, de wereld en ons eigen vlees – niet op ons aan te vechten’’.

Waar schrijft Johannes in zijn eerste brief over 1. De duivel (de satan); 2. De wereld; 3. Ons eigen (zondige) vlees?

  

3.     Blijven in Christus

Het werkwoord `blijven’ komt heel vaak voor in Johannes’ brieven. Het komt aan op volharding in het geloof. Volharding in een tijd van dwaling en verleiding en aanvechting.

Over die volharding kun je veel lezen in de Dordtse Leerregels hoofdstuk 5. Bijna elk artikel van dit hoofdstuk vindt steun in de brieven van Johannes. Je kunt in ieder geval de volgende artikelen eens vergelijken met de brieven van deze apostel:

-        Artikel 4

-        Artikel 8

 

Samen bidden:

Lees voor het gebed 1 Petrus 5,8-11

Bid daarna samen om het blijven bij Christus, om de kracht van de volharding en om de verlossing van de boze.