Skip to main content

banner een tijd van verdrukking

Winnende namen in een tijd van verdrukking

Aan de voet van de tempelberg in Jeruzalem
ligt tot vandaag toe het puin
van de in het jaar 70 door de Romeinen geheel verwoeste tempel.
Zoals Jezus voorzegd had:
`Hebben jullie die tempelgebouwen goed gezien? Ik verzeker jullie: geen enkele steen zal op de andere blijven, alles zal worden afgebroken!’
 
0. DE TEMPELREDE
 
Op de helling van de Olijfberg heeft onze Heiland, vlak voor zijn arrestatie door het Sanhedrin, tot zijn leerlingen gesproken over de toekomst die hen wachtte nadat Hij van hen zou zijn weggenomen (Marcus 13; Matteüs 24-25 en Lucas 21,5-36).
 
Het is een rede over veel verdrukking die vooraf zal gaan aan de dag van De zoon van de mens. In het hart van deze toespraak staat de ontstellende profetie over de val van de tempel. De leerlingen moeten niet dromen, maar waken!
Het is

Beluister hier audioles 1

 
1.1 (Vooruitblik). De leerlingen waren bereid met Jezus te sterven, maar zij rekenden er eigenlijk op dat zij binnenkort mmet Hem zouden regeren. Hun toekomstverwachting moet nu worden bijgesteld. Dit is te wijten aan hun voorafgaande onwil om de lijdensaankondigingen te aanvaarden. De apostelen moeten gaan beseffen dat niet alleen hun Meester werkelijk zal lijden en sterven, maar dat ook de toekomst van zijn dienaren gekenmerkt zal worden door verdrukking en verwerping.
 
1.2 (Een zwangere tijd) Jezus’ onderwijs lijkt te gaan over een langdurig uitstel. Over een periode van vervolging en dreigende ondergang, waaraan door ingrijpen van Jezus Christus nog net op tijd een einde komt. In werkelijkheid is deze periode vergelijkbaar met de tijd van een zwangerschap en de weeën voor de geboorte (Mc.13,8).
a. De moeilijke gebeurtenissen zijn geen tegenvallers: zo móet het gebeuren! b. Alles staat in dienst van het evangelie in deze wereld. c. Het is een tijd van voorbereiding en loutering. d. Wat gebeurt is aangekondigd en wordt zo een bevestigend teken.
 
1.3 (Een gemeente in verwachting) De positieve bedoeling van de zware tijd van verwachting blijkt ook in de gelijkenissen van Matteüs 24,46-49 en 25,1-12 en 25,14-30.
 

Beluister hier audioles 2

 
2.1 (De tempel als houvast en centrum) Christenen in later tijd tillen niet zo zwaar aan de verwoesting van de tempel (was die niet overbodig geworden?). Voor de apostelen zijn evangelie en tempel echter geen tegenstelling: de tempel is meer dan plaats van zoenoffers! Het is de Sionsberg: zó is onze God (Psalm 48)! Waar blijft de nabijheid Gods?
 
2.2 (Messias zonder tempel?) De profetie over de tempelverwoesting is ingrijpend en onvoorstelbaar. Voor de leerlingen bovendien onbegrijpelijk: wat kan zo’n verwoesting betekenen voor het koninkrijk van de hemelen, voor Messias Jezus? Een commissie van vier legt dit namens de apostelen aan de Meester voor (Mc.13,3).
De NBV vertaalt Mc.13,3 alsvolgt: `Toen Hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met Hem waren, stelde Petrus Hem de vraag…’ Het lijkt alsof de rede slechts tot vier apostelen is gesproken. In werkelijkheid waren allen aanwezig (Mt.24,3; 26,1). Zij waren echter niet langer omringd door de menigte: ze waren nu alleen als apostelen met hun Meester. Zie de HSV-vertaling van Mc.13,3: `En toen Hij op de Olijfberg zat, tegenover de tempel, vroegen Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas Hem toen zij alleen waren…’
 
2.3 (Tijden van ontbinding op aarde) De verwoesting van de tempel is niet een incident, maar een teken dat veel zegt over de laatste dagen. Leerlingen moeten zich op tijd instellen op een andere oriëntatie en een ander houvast.
 
2.4 (De grote verdrukking: Israël) Het verdwijnen van de tempel is niet zonder meer vanzelfsprekend na Golgota. Het is ook niet zonder meer vanzelfsprekend na de verwerping van de Messias door de leiders. Het is het begin van de grootste verdrukking die ooit over Israël is gekomen: een verdrukking die tot behoud zal leiden voor allen die tot geloof komen in de Messias.
 

Beluister hier audioles 3

 
3.1 (Verschijning en intocht) De tijd van verdrukking is ook al de tijd waarin Messias Jezus vanuit de hemel regeert: zijn verschijning zal dat voor iedereen uiteindelijk duidelijk maken.
 
3.2 (De rechtspraak) De verborgen aanwezigheid van onze Heiland in deze tijd van verdrukking, wordt zichtbaar bij het laatste oordeel. Lees Matteüs 25,31-46.
 
3.3 (Overwinnende Mensennaam) De namen Jezus, De zoon van de mens worden vervuld wanneer een Man het rechtvaardig oordeel velt over de mensheid. Lees Handelingen 17,30-31.