Skip to main content

banner een tijd van verdrukking

Verwerking bij Bijbelstudie over Een tijd van verdrukking

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

`Meester, kijk eens wat een imposante gebouwen! (Marcus 13,1)

Het gaat in deze Bijbelstudie over de door onze Heiland voorzegde verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Voor de gelovigen, ook voor de leerlingen, was deze tempel een teken van de aanwezigheid van de HERE God. Moedgevend! Daarvan zongen ze, bijvoorbeeld psalm 48.

Begin met het meezingen van enkele coupletten uit deze psalm: Psalm 48:1 en 4

De HEER is groot en hoog geëerd

op Sions berg, waar Hij regeert.

Zijn stad, zo schoon en hoog gelegen,

geeft heel de aarde vreugd en zegen.

Koninklijk ligt Gods domein

Sion, aan de noorderzij.

Wie in haar paleizen wonen,

zal God Zich een burcht betonen,

aan zijn volk Zich openbaren

als een toevlucht in gevaren.

 

Wees, Sion, om Gods recht verheugd,

juicht, Juda’s dochters, vol van vreugd.

Gaat rondom Sion, telt haar muren,

haar torens die de tijd verduren,

geeft op haar paleizen acht,

meldt het aan het nageslacht:

deze God is onze koning,

zie, zo heerlijk is zijn woning.

Tot de dood zal Hij ons leiden,

eeuwig zal Hij ons verblijden.

 

Misschien hadden de leerlingen deze psalm in gedachten bij het verlaten van de tempel.

Lees nu Marcus 13,1-2 en bespreek hoe Jezus’ profetie op dat moment moet zijn ervaren door zijn leerlingen.

Lees daarna ook Lucas 19,41-44 en bespreek hoe Jezus zelf deze profetie heeft ervaren.

 

Punten voor de bespreking

1.     Korte terugblik.

In onderstaande tabel zie je in de linker kolom een typering van de tempelprofetie (Marcus 13). Wanneer je Marcus 13 (of Matteüs 24) hebt gelezen, kun je van de tempelprofetie een samenvatting geven aan de hand van deze typering. Vat met elkaar de hoofdzaak samen van de tempelprofetie (inhoud en perspectief).

                                                                       WINNENDE NAMEN
In een tijd van verdrukking In een tijd van ontkenning In een tijd van hoogmoed
Voorbereidend voor: Verslonden door: Eindigend met:

De dag van

Jezus, De zoon van de mens

De werkelijkheid van

Christus, de Zoon van God

De overwinning door

Davids zoon, de Heer der heren

 

2.     Een zwangere tijd

In de Bijbelstudie wordt de tijd tussen Christus’ hemelvaart en terugkeer aangeduid als een zwangere tijd.

-        Op welke uitdrukking in Marcus 13 gaat deze typering terug?

-        Wat is bedoeld met deze typering?

-        Hoe kan deze typering van invloed zijn op je eigen beleving van de tijd waarin we nu leven?

 

3.     Een tijd zonder tempel

De tempelprofetie voorzegt een tijd zonder tempel.

-        Waarom is het einde van de tempel niet vanzelfsprekend voor de tijd na het offer van Christus op Golgotha?

-        De verwoesting van de tempel gaat gepaard met een grote verdrukking over Israël. Betekent dit het definitieve einde voor het oude Bondsvolk?

-        Wanneer je wat langer stilstaat bij het tempelpuin dat je vandaag nog altijd kunt aanraken in Jeruzalem, wat voel je dan?

 

4.     De dag van De zoon van de mens

De tijd van de verwoeste tempel en van de grote verdrukking loopt uit op de komst van De zoon van de mens. Lees in de bijbel nog eens na hoe die wordt beschreven. En bespreek de volgende stelling:

,,Ook nu, in de tijd die voorafgaat aan zijn terugkeer, is Jezus Christus op een bepaalde manier aanwezig in ons midden’’.

 

 

Samen bidden:

 

Lees voor het gebed Romeinen 9,1-5.

Bid daarna samen met Paulus voor de bekering van het Joodse volk, zo verstrooid door alle eeuwen.

En bid om de verschijning van De zoon van de mens, wanneer God zelf de tempel in ons midden zal zijn, eerst voor de Jood en ook voor de Griek.