Skip to main content

Dionysius een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Dionysius: de Schepper en de volken

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

 Ga vanuit de bijbel naar het thema toe: lees Handelingen 17,16-31

Een lied om te zingen:

De volken denken zelf hun goden uit;
hun gouden monden geven geen geluid,
geen licht is in hun ogen;
hun handen tasten niet; geen wierooklucht
dringt tot hen door, hun oor hoort geen gerucht,
hun voet wordt niet bewogen.

Wie in die goden zijn behagen vindt
en wie ze maakt, wordt even doof en blind
als deze dode dingen.
Maar wij, wij hebben onze God die leeft,
die spreekt en hoort en die het leven geeft
aan alle stervelingen.

U en uw kindren zeegne Hij die leeft,
die door zijn machtig woord geschapen heeft
hemel en aarde beide.
De hemel is de HEREN kroondomein;
wij mensen mogen op de aarde zijn
en ons in Hem verblijden.

Psalm 115:2,3,6 (Liedboek voor de kerken) 

Het thema kun je bespreken aan de hand van de volgende punten:

1. 
Eén van de indrukwekkende afgodstempels die Paulus in Athene zag, was het Parthenon, gewijd aan de godin Athene. De tempel zag er toen uit zoals deze `kopie’ in Nashville.

Parthenon Nashville

Tegenwoordig is het Parthenon in Athene een ruïne, geen tempel. Afgoden verdwijnen, maar de hemel en de aarde, waarover God heerst (Hand.17,24) zijn gebleven!

partenon29

Paulus sprak de Atheners in de eerste plaats aan op hun negeren van God de Schepper. Bespreek dit met elkaar aan de hand van deze stellingen:

1. Paulus had direct moeten beginnen over Jezus de Redder.

2. Paulus had meer respect moeten hebben voor de Griekse cultuur.

3. Paulus is een voorbeeld voor ons.
 

2. 
In de Bijbelstudie heeft onderdeel 1.4 als opschrift `Geloven is gehoorzamen’. Dit lijkt vreemd. Mensen zijn toch vrij om al of niet te geloven? Leg uit hoe het mogelijk is dat de bijbel het geloof kan gelijkstellen aan `gehoorzaam zijn’. 

3.


DSCN3418

Elk uur spuit deze geyser in Yellowstone Park tienduizenden liters kokend water in enkele minuten de lucht in. Duizenden toeristen zitten daarop te wachten. En als de geyser dan opeens het kokende water tientallen meters omhoog spuit, hoor je rechts en links roepen `o my God!’ Dit betekent niet dat al deze mensen in God geloven. Toch zegt het iets dat mensen op zo’n moment deze uitroep gebruiken. Als je met iemand daarover in gesprek kwam, wat zou je dan zeggen?

DSCN3365

4.
In de Nederlandse Geloofsbelijdenis (1561) lezen we het volgende (artikel 2):

Wij kennen Hem (de enige God) door twee middelen. Ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want deze is voor onze ogen als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, zoals de apostel zegt in Romeinen 1:20. Dit alles is voldoende om de mensen te overtuigen en hun elke verontschuldiging te ontnemen.
Ten tweede maakt Hij Zichzelf nog duidelijker en volkomener aan ons bekend door zijn heilig en goddelijk Woord, namelijk voor zover dat voor ons in dit leven nodig is tot zijn eer en tot behoud van de zijnen.

Welke van de volgende stellingen is juist en waarom? En wat ontbreekt aan de andere stellingen?

1. Zonder de bijbel en zonder geloof kan een mens uit de `schepping’ niets over God leren.

2. De bijbelse openbaring over God staat los van de `schepping’.

3. De mens leert niets over God uit de `schepping’ omdat hij zich daarvoor bewust afsluit.

4. Deze geloofsbelijdenis had moeten volstaan met te verwijzen naar de `schepping’ en niet moeten schrijven over de `onderhouding en regering van de gehele wereld’.


In één woord!

Aan het eind van de bespreking kan ieder eerst voor zichzelf op een blaadje het woord schrijven dat het beste samenvat wat je uit deze Bijbelles meeneemt voor jezelf. Schrijf daarna de woorden die ieder koos op een groter blad papier. Kijk of je daar samen een kernwoord uit kunt kiezen dat door meer of door iedereen wordt herkend.

Je kunt het meest herkende woord op een vaantje schrijven met de kleur van deze drie Bijbellessen (groen). Op den duur krijg je een slinger met twaalf vaantjes in vier kleuren: het snoer dat je groepsavonden verbindt.


Samen danken met alle overwinnaars daarboven

Sluit af met gezamenlijk gebed: je kunt daarvoor kiezen de tekst van `het lied van Gods dienaar Mozes, het lied van het Lam’ , zoals je dit vindt in Openbaring 15,3-4.

Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Heer, onze God, Almachtige,
rechtvaardig en betrouwbaar is uw bestuur, vorst van de volken.
Wie zou U, Heer, niet vereren,
uw naam niet prijzen?
Want U alleen bent heilig.
Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen,
want  uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.

Amen.