Skip to main content

Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Johannes: in Israël ingelijfd

Verwerkingsblad voor groepsbespreking

 Ga vanuit de bijbel naar het thema toe: lees Openbaring 22,1-17 

Een lied om te zingen:

Zo zal ik naar Gods woning gaan
en buigen voor zijn groot gezag
en juichen dat ik leven mag,
zo zal ik voor mijn Koning staan,
Hem prijzen op zijn kroningsdag!

Sion is van den Heer voorgoed
Hij heeft het aan zijn eer gewijd;
`Hier is Mijn rust in eeuwigheid,
Hier geef Ik brood in overvloed
En spijze al wie honger lijdt!

Daar staat de troon al opgericht,
Daar zetelt de gezalfde Zoon,
In Davids stad, op Davids troon,
Al wie Hem haatten schamen zich
En bloeien zal zijn koningskroon!

Psalm 132:4,9,10 (Liedboek voor de kerken)

 Het thema kun je bespreken aan de hand van de volgende punten:

1. Paulus schrijft dat niet alle Israëlieten werkelijk tot Israël behoren (lees Romeinen 9,6-8). Het woord Israël wordt in vele betekenissen gebruikt (zie het lijstje in het kader). Welke betekenis heeft het woord in Romeinen 9,6?

                      TWEEËRLEI ISRAËL!

1. Jakob
2. De nazaten van Jakob
3. Het beloofde land
4. Het koninkrijk van de 12 stammen
5. Het tienstammenrijk
6. Het godvrezende deel van Jakobs nakomelingen
7. Het overblijfsel van de 12 stammen na de ballingschap
8. Alle besnedenen (zie 2)
9. Alle christgelovigen uit het Joodse volk (zie 6)
10. De niet-christelijke Joden
11. Alle christenen, besneden en onbesneden
12. De staat Israël

 2. Israël was niet de geboortenaam van Isaaks tweede zoon. Jakob kreeg die naam Israël pas veel later (lees Genesis 32,29). Het was een nieuwe naam! Een naam die te maken had met zijn geloof. Lees over dat geloof van de aartsvaders Hebreeën 11,13-16 en 11,21. Leg nu uit dat je niet door geboorte bij Israël hoort.

3. Verbind Romeinen 11,25-26 met deze afbeeldingen.

Maan1

maan2

4. Is het volk Israël na Pinksteren vervangen door de kerk? Deze verwarrende vraag heeft tot heel veel verhitte discussies geleid. Leeft die vraag ook in jullie bijbelstudiegroep? Lees en bespreek dan samen Bijlage 12.0 (Waarom is er onder christenen zo’n grote verdeeldheid over Israël?).

5. Johannes de zoon van Zebedeüs was apostel van Jezus Christus. In zijn jeugd heeft hij bloedige dieroffers gebracht in de tempel. In de voorhof waar geen heiden mocht komen. Aan het eind van zijn leven ziet hij in een visioen de 144.000 die uit de twaalf stammen behouden worden. Maar dan komt er daarna ook nog een ontelbare schare. Johannes is verwonderd: wie zijn dat? Lees het antwoord in Openbaring 7,13-17. Hoe moet je eigen houding zijn wanneer je als niet-Jood dit Bijbelgedeelte uit Openbaring leest (zie Romeinen 11,17-20)?

In één woord!

Aan het eind van de bespreking kan ieder eerst voor zichzelf op een blaadje het woord schrijven dat het beste samenvat wat je uit deze Bijbelles meeneemt voor jezelf. Schrijf daarna de woorden die ieder koos op een groter blad papier. Kijk of je daar samen een kernwoord uit kunt kiezen dat door meer of door iedereen wordt herkend.

Je kunt het meest herkende woord op een vaantje schrijven met de kleur van deze drie Bijbellessen (groen). Op den duur krijg je een slinger met twaalf vaantjes in vier kleuren: het snoer dat je groepsavonden verbindt.

Samen danken met daarboven

Sluit af met gezamenlijk gebed:

Lam van God, dat onze zonden op zich nam. U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken. Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal. U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde.

U prijzen rondom de troon een groot aantal engelen, de wezens en de oudsten; oneindig veel, tienduizend maal tienduizenden, duizend maal duizenden. Ook wij aanbidden U, samen met hen daarboven en ook wij roepen het uit: ‘Het lam dat geslacht is, komt alle macht, rijkdom en wijsheid toe, en alle kracht, eer, lof en dank.’ 13 Elk schepsel in de hemel, op aarde, onder de aarde en in de zee, alles en iedereen zal zeggen: ‘Aan hem die op de troon zit en aan het lam komen de dank, de eer, de lof en de macht toe, tot in eeuwigheid.’ Amen

Openbaring 5,9-14