Johannes een van de twaalf kroongetuigen van het evangelie

Komt onze Here Jezus terug op de Olijfberg (Zacharia 14)?

Vraag

Er zijn, denk ik, weinig teksten zo veelbesproken uit het Oude Testament, als Zacharia 14, waarin de komst van de HEER naar de aarde op profetische wijze wordt beschreven. Hij zal komen, Zijn voeten planten op de Olijfberg, en met Hem zal ook het koningschap hersteld, en het oordeel geveld worden. Reden genoeg voor heel veel Joden om een graf te wensen op of vlakbij de Olijfberg, richting Jeruzalem. Voor hen is dan eindelijk de Messias gekomen zoals ze Hem nu verwachten. Maar deze zelfde tekst geeft veel christenen reden om aan te nemen dat het hier om de wederkomst van Christus gaat. De tekst zou passen in Openbaring, maar toch zijn er wel wezenlijke verschillen.

ANTWOORD

Het zijn inderdaad complexe vragen die je kunt stellen bij visionaire toekomstprofetie. Het visioen doet je vooruit kijken, maar het is moeilijk om er een plaatje van te maken.

Zacharia 14 laat zien dat er - hoe dan ook - een stralende slotfase komt voor Jeruzalem. De HERE is er koning voorgoed, over heel de aarde en over alle volken (14,9.16-17). Dat zien we ook in Openbaring: hoe de Almachtige woont in het Nieuw Jeruzalem.

In Zacharia 14 zien we echter ook dat Jeruzalem eerst door een crisistijd heen zal gaan. De stad wordt veroverd en geplunderd (14,1-2). De HERE zal dan uittrekken tot de strijd tegen die volken (14,3). Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg (14,4), maar dit is nog niet de uiteindelijke verlossing. Juist wanneer de HERE zijn voeten zet op de Olijfberg, zal deze splijten en de bevolking van Jeruzalem die is overgebleven (14,2b) zal vluchten als met de aardbeving in Uzzia’s dagen (14,4b-5a). Pas na die totale achterlating van Jeruzalem breekt de dag van de HERE aan: dan komt Hij met al zijn heiligen en dan breekt de dag aan van eeuwig licht en van levend water uit Jeruzalem. Dan zal Jeruzalem onbezorgd wonen (14,5b-11).

Het is dus mogelijk dat in 14,4a de voeten van de HERE God die op de Olijfberg staan, te maken hebben met de komst van Gods Zoon. Op de Olijfberg voorspelde Hij de verwoesting van Jeruzalem en de verstrooiing en verdrukking die de Joden zal doen vluchten (Mt.24): daarná komt de verheerlijking van Jeruzalem.

Het is begrijpelijk dat veel Joden zich rond Jeruzalem lieten begraven. Toch zijn christenen dat niet gaan doen. Niet omdat Jeruzalem niet ook hún eindstation is, maar omdat zij dit Jeruzalem nu vanuit de hemel verwachten. Zullen er op de nieuwe aarde ook breedte- en lengtegraden zijn en zal het Nieuw Jeruzalem liggen waar het oude lag? Ik denk dat dit onbeantwoordbare vragen zijn, omdat wij met onze huidige gradenmeters moeilijk kunnen opereren wanneer het gaat om de totaal vernieuwde aarde. We zullen zien!

Gelet op het bovenstaande, lijkt het mij een vermenging van christelijke en joodse verwachting wanneer je denkt dat Jezus het aardse Jeruzalem zal binnenrijden terwijl er in werkelijkheid een hemels Jeruzalem zal neerdalen. Nu zijn joodse christenen niet de enigen die misschien soms de verkeerde kant opkijken wanneer het om de toekomst gaat. En gelukkig zal onze Heiland op zo'n manier weerkomen dat onze ogen Hem zeker zullen zien, of we nu moeten opkijken, omkijken of afzien.

Afdrukken