Wordt de kerk gebouwd op Petrus of op zijn belijdenis?

Vraag

De Heere Jezus zegt op deze Petra Zijn gemeente te bouwen. Wordt hier nu Petrus mee bedoeld OF zijn belijdenis ``Gij zijt de Christus’’?

ANTWOORD

Beide. Dit is niet te scheiden. Het gaat om de belijdende Petrus. Daarom heeft Jezus ook gebeden dat het geloof van Petrus niet zou ophouden, omdat hij de broeders alleen dan zou kunnen versterken [een onderdeel van zijn verantwoordelijkheid!] (Lucas 22,32).

In een overreactie op de leer over de paus als opvolger van Petrus, is in protestantse kring wel eens gezegd dat alleen de belijdenis en niet Petrus het fundament is van de kerk. Maar deze belijdenis is allereerst beleden en gepredikt door Petrus en zijn mede-apostelen. De kerk is gebouwd op het fundament van apostelen en profeten die de Here daartoe geschikt heeft gemaakt (Efeziërs 2,20). Hun belijdenis gedenken, is ook hen gedenken als mannen Gods van het eerste uur. De Heiland sprak het niet voor niets tot een persoon: `Ik zeg u dat u Petrus bent, en op deze petra (rots) zal Ik mijn gemeente bouwen’.

Afdrukken